Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Ubezpieczenia dla audytorów energetycznych

Telefon: +48 509 488 066
OC zawodowe dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej >>>POBIERZ WNIOSEK dla członków ZAE lub >>>POBIERZ WNIOSEK dla osób niezrzeszonych

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zmianami).

Wypełniony wniosek odeślij na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

 

OC zawodowe dla osób lub firm sporządzających audyty efektywności energetycznej >>>POBIERZ WNIOSEK dla członków ZAE lub >>>POBIERZ WNIOSEK dla osób niezrzeszonych

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.

Wypełniony wniosek odeślij na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

 

OC zawodowe dla osób lub firm sporządzających audyty termomodernizacyjne i remontowe >>>POBIERZ WNIOSEK 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla osób sporządzających audyty termomodernizacyjne i remontowe w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:

  • bez uwzględnienia ryzyka rażącego niedbalstwa
  • z uwzględnieniem odpowiedzialności za ryzyko rażącego niedbalstwa

W każdym z powyższych wariantów dostępne są dwie sumy gwarancyjne 50 000 zł. i 100 000 zł, a udział własny osoby ubezpieczonej wynosi 10 % szkody – nie mniej niż 1000 zł.

Wypełniony wniosek odeślij na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

 
OC zawodowe dla osób lub firm sporządzających audyty energetyczne przedsiębiorstw >>>POBIERZ WNIOSEK

Obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa, za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o czystych szkodach majątkowych.
  • roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

Wypełniony wniosek odeślij na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane